Bulgaria - BABKUK - Bulgarian Crohn’s and Ulcerative Colitis Association

More information
Phone number: 
0887 868 778

"Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит" се управлява от управителен съвет (УС), който се избира от всички членове. Управителният съвет ръководи цялостната дейност на сдружението, приема нови членове, организира и следи изпълнението на решенията на общото събрание.

Оперативното управление на асоциацията се извършва от председателя на УС, който организира непосредственото изпълнение на целите и задачите, координира дейността на УС и представлява асоциацията в страната и чужбина в отношенията и с държавни, общински, финансови и банкови институции, както и с другите обществени организации и юридически лица.

ж.к. “Дружба - 2”, бл. 212, вх. В, ап. 66
Sofia 1582
BG